Welkom

JMW Computers webshopJMW Computers webshop

 • ? Handelsweg 10
  5492NL, Sint-Oedenrode
 • headset
  0413-477771
  verkoop@jmw.nl
 • headset
  dinsdag - vrijdag
  van 14 tot 17 uur

Algemene leveringsvoorwaarden

Handelsweg 10
5492 NL SINT-OEDENRODE
Tel. 0413-477771


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JMW Computers en JMW.NL

Artikel 1 Definities 
In de voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: de door JMW.nl ter beschikking gestelde dienst(en) en/of product(en) waarop de overeenkomst van toepassing is;
Producten: apparatuur, software, supplies en diensten tezamen;

Apparatuur: de door of namens JMW.nl geleverde apparatuur en randapparatuur, zoals onder meer computers, communicatie-interfaces, printers, modems en documentatie voor gebruik door afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een overeenkomst; 
Software: de door of namens JMW.nl ter beschikking gestelde software en documentatie voor gebruik door de afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een overeenkomst. 
Supplies: de door of namens JMW.nl te leveren onderdelen door gebruik met en verbruik van apparatuur en/of software; 
Documentatie: de door of namens JMW.nl ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij apparatuur en/of software voor gebruik door afnemer; 
Dienstverlening: de door of namens JMW.nl al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten, waaronder klantenservice, zoals gespecificeerd in een overeenkomst; 
Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie JMW.nl een overeenkomst heeft gesloten; 
Consument: een afnemer zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel; 
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen JMW.nl en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst 
Communicatiemiddelen: internet, (mobiele) telefoon en/of andere interactieve of traditionele media door middel waarvan toegang verkregen kan worden tot de JMW.nl diensten; 
Opdracht: een aan door JMW.nl door middel van een communicatiemiddel verzonden bericht, dat is voorzien van een elektronische handtekening 
Order: iedere opdracht van afnemer aan JMW.nl; 
Bericht: ieder mogelijke kennisgeving van JMW.nl aan afnemer, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot-, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, e-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven; 
Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van JMW.nl; 
Overmacht: elke van de wil van JMW.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van JMW.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door JMW.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 JMW.nl houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van computerapparatuur en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin. 
2.2 De voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Op de relatie tussen afnemer en JMW.nl zijn tevens algemene voorwaarden en e-Commerce voorwaarden van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen de voorwaarden van afnemer en JMW.nl, prevaleren de algemene- en e-Commerce voorwaarden van JMW.nl boven voorwaarden van de afnemer. 

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen JMW.nl en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met JMW.nl overeengekomen worden. 
3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien schriftelijk door JMW.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 
3.3 Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met JMW.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie JMW.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. 
3.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden JMW.nl niet, tenzij deze schriftelijk door JMW.nl zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat JMW.nl een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van JMW.nl niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. 

Artikel 4 Aanbiedingen 
4.1 Alle door JMW.nl gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
4.3 Door JMW.nl verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. 
4.4 JMW.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen. 

Artikel 5 Opdracht 
5.1 De afnemer is ten opzichte van JMW.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. 
5.2 JMW.nl biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten elektronisch of per fax te plaatsen. 
5.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij JMW.nl dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door JMW.nl geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door JMW.nl aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. JMW.nl kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. JMW.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 
5.4 JMW.nl is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst door een afnemer. JMW.nl is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de geplaatste opdrachten. 

Artikel 6 Totstandkoming van overeenkomsten 
6.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat JMW.nl een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat JMW.nl met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
6.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden JMW.nl slechts voor zover zij door JMW.nl schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 7 Prijzen 
7.1 Alle prijzen en tarieven zijn standaard in Euromunt exclusief en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending. Voor orderverwerking en verzending (uitsluitend binnen Nederland) brengen wij € 10,- (excl. btw) kosten in rekening per order bij betaling voor levering.
7.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is JMW.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor JMW.nl al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 
7.3 Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht, zoals beschreven in onze procedures en voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden is mogelijk als schriftelijk anders is overeengekomen. Procedures en voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd. 
7.4 Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de opdrachtgever. 
7.5 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden JMW.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. 

Artikel 8 Betaling 
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden via een overboeking vooraf op onze rekening. De op de bank/giroafschriften van JMW.nl vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. 
8.3 Indien JMW.nl daartoe aanleiding ziet, kan JMW.nl nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. 
8.4 Afnemer stemt in met facturering op elektronische wijze. 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van JMW.nl totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 
9.2 De afnemer mist het recht de door JMW.nl geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 
9.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met JMW.nl, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is JMW.nl gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van JMW.nl tot het vorderen van kosten van schade en interesten. 
9.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
9.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij JMW.nl berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 
9.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van JMW.nl . 

Artikel 10 Termijn en Levering 
10.1 Alle door JMW.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan JMW.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Indien producten voorradig zijn zal levering binnen twee tot dertig werkdagen geschieden. 
10.2 Overschrijding van de door JMW.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
10.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van JMW.nl. Indien de wettelijk voorgeschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is, heeft in geval van annulering van de opdracht door afnemer, JMW.nl het recht om 20% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen met een minimum van 25 euro exclusief BTW, onverkort het recht van JMW.nl op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 
10.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag JMW.nl de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is JMW.nl gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. 
10.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
10.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. 
10.7 Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. JMW.nl zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na kennisgeving, afnemen. 
10.8 Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. JMW.nl is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan desbetreffende derde. 

Artikel 11 Dienstverlening 
11.1 JMW.nl werkt samen met partners op het gebied van dienstverlening. Voor installaties, reparaties en andere werkzaamheden verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van deze partijen. 

Artikel 12 Transport en Goederenontvangst 
12.1 JMW.nl bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. JMW.nl is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover JMW.nl zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. 
12.2 De producten die u bij JMW.nl bestelt, worden zorgvuldig bij u of uw klanten afgeleverd. Voor alle geleverde goederen die u ontvangt dient u door uw handtekening te plaatsen op de vervoerslijst, te tekenen voor een goede ontvangst. Dit houdt concreet in dat u tekent voor: 
. uiterlijk onbeschadigde goederen/verpakkingen
. het juiste aantal verpakkingen
. juiste pakketnummers conform het vervoersdocument

Indien een of meerdere van bovenstaande zaken bij ontvangst niet in orde zijn, dient u dit nadrukkelijk op de vervoersdocumenten aan te geven of de betreffende levering te weigeren. Indien u de goederen zonder aantekening accepteert, vervalt uw recht op reclamatie. Vraag voor uw persoonlijke administratie altijd aan de vervoerder een kopie van het vervoersbewijs waar uw aantekening op genoteerd staat! 
12.3 Bij losse dozen geldt bovenstaande procedure voor elk afzonderlijke doos. Bij palletleveringen geldt deze controleprocedure voor de compleet gesealde pallet. Het seal rond de pallet dient geheel gesloten en onbeschadigd te zijn, en voorzien van een verzendlabel. 
12.4 Beschadigde goederen waarvoor u een aantekening hebt genoteerd op het vervoerbewijs, meldt u binnen 48 uur schriftelijk via de mail aan verkoop@jmw.nl
12.5 Zodra de goederen in uw bezit zijn, controleert u deze aan de hand van de pakbon, of via de website indien de pakbon niet volledig aanwezig is. Voer deze controle te allen tijde uit vóór het openen van de productverpakking! Geopende producten kunt u niet meer naar JMW.nl retourneren. Afwijkingen ten opzichte van de pakbon meldt u binnen twee werkdagen aan verkoop@jmw.nl

Artikel 13 Reclame 
13.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door JMW.nl slechts in behandeling genomen indien zij binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk aan JMW.nl kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 
13.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 
13.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 4 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
13.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van JMW.nl. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van maximaal 7 werkdagen voor de retouraanvraag zoals beschreven in onze procedures en voorwaarden. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. JMW.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien JMW.nl toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van JMW.nl aan de afnemer een retournummer toekennen. Het retournummer is geldig gedurende een termijn van 2 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 2 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van JMW.nl te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van JMW.nl, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft JMW.nl het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen. 

Artikel 14 Garantie 
14.1 Indien JMW.nl producten aan afnemer levert, die JMW.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is JMW.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop JMW.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 
14.2 Indien de apparatuur door JMW.nl van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Wij zullen opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Desgewenst kunnen met ons in aanvulling hierop nadere garantieafspraken gemaakt worden. 
14.3 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door JMW.nl na het verstrijken van de termijn worden, behoeven niet door JMW.nl in behandeling te worden genomen. 
14.4 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. 
14.5 De garantie is niet van toepassing, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien (de configuratie van) de apparatuur door opdrachtgever of derden is gewijzigd of wordt onderhouden. 
14.6 Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. 
14.7 Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van JMW.nl garantie verlenen of kan JMW.nl - naar haar keuze- de garantie van de toeleveranciers jegens afnemer nakomen of ten uitvoer leggen. 

Artikel 15 Retourgarantie Producten 
15.1 Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan JMW.nl te retourneren. JMW.nl zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden: 

Retourvoorwaarden Consumenten: 
Voor alle retourzendingen geldt dat deze binnen 7 dagen na factuurdatum zijn aangemeld bij JMW.nl. 
Het retourneren van producten kan alleen geschieden indien een retournummer is verkregen van JMW.nl volgens de procedures en voorwaarden. Retourzendingen zonder retournummer worden geweigerd! 
Het retourneren van een artikel dient binnen twee werkdagen na het afgeven van een retournummer te geschieden. 
Producten die niet bij JMW.nl zijn gekocht worden niet geaccepteerd. 
Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen. In het geval van de 7 dagen afkoelingsperiode geldt voor alle producten dat het product niet gebruikt mag zijn geweest, en dat de verpakking en zegels van software, handleidingen en media (en media dragers), muziek cd's, en DVD's niet geopend mag zijn geweest. 
Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt ( mogelijk in een omdoos ) te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor her-verpakking en reparatie worden doorberekend omdat het product anders niet meer verkoopbaar is. 
De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer. 
Bij elke retourzending dient een afgedrukte kopie van de retourbevestiging en een kopie van de factuur bij de zending te worden gevoegd. Verder dient het afgedrukte formulier met het retournummer duidelijk zichtbaar op de verpakking te zijn aangebracht (let op! de originele productverpakking mag hierdoor niet aangetast raken). 
De afnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar JMW.nl. 
In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij er zich tussentijdse prijsdalingen hebben voorgedaan. Dan zal het bedrag gecrediteerd worden wat het artikel bij binnenkomst in ons magazijn kost. 
Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarden en niet als buy-back scheme. 

Retourvoorwaarden zakelijke Afnemers 
Voor alle retourzendingen geldt dat deze binnen 2 dagen na factuurdatum zijn aangemeld bij JMW.nl 
Het retourneren van producten kan alleen geschieden indien een retournummer is verkregen van JMW.nl volgens de procedures en voorwaarden. Retourzendingen zonder retournummer worden geweigerd! 
Het retourneren van een artikel dient binnen twee werkdagen na het afgeven van een retournummer te geschieden. 
Producten die niet bij JMW.nl zijn gekocht worden niet geaccepteerd. 
Voor elke retour geldt dat er 20% kosten wordt berekent over de waarde van het artikel met een minimum van 25,- Euro 
Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen. In het geval van de 7 dagen afkoelingsperiode geldt voor alle producten dat de verpakking niet geopend mag zijn geweest. 
Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt ( mogelijk in een omdoos ) te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor nieuwe verpakking en reparatie worden doorberekend omdat het product anders niet meer verkoopbaar is. 
De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer. 
Bij elke retourzending dient een afgedrukte kopie van de retourbevestiging en een kopie van de factuur bij de zending te worden gevoegd. Verder dient het afgedrukte formulier met het retournummer duidelijk zichtbaar op de verpakking te zijn aangebracht (let op! de originele productverpakking mag hierdoor niet aangetast raken). 
De afnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar JMW.nl. 
Indien aan de voorwaarden voor retournering is voldaan zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden. Creditering vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product. 
Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme. 

Artikel 16 Producten en diensten van derden 
16.1 Indien en voor zover JMW.nl producten en diensten van derden, zoals (standaard)softwarepakketten aan opdrachtgever ter beschikking stellen, zullen voor wat betreft die producten en diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Op verzoek zullen wij de afnemer informeren over de inhoud daarvan. 
16.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de afnemer en ons om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid voor producten zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken. 

Artikel 17 Software van een leverancier van JMW.nl 
17.1 Indien een leverancier van JMW.nl het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van JMW.nl, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. JMW.nl zal afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze software voorkomende gebreken. 

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten 
18.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle apparatuur, rapporten, offertes etc.) die door JMW.nl aan afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij JMW.nl of diens toeleveranciers, en afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door JMW.nl en afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
18.2 Afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van JMW.nl of diens toeleveranciers kunnen bevatten en afnemer verbindt zich alsdan deze producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven. 
18.3 Het is afnemer niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 
18.4 Het is JMW.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software. 
18.5 JMW.nl verklaart dat naar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan JMW.nl zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. 
18.6 Afnemer zal JMW.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen JMW.nl bevoegd daartegen mede namens afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal afnemer JMW.nl zijn medewerking verlenen. 

Artikel 19 Aansprakelijkheid 
19.1 JMW.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van JMW.nl. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
19.2 JMW.nl is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan JMW.nl toerekenbare opzet of grove schuld. 
19.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door JMW.nl geleverde goederen, is JMW.nl niet aansprakelijk. 
19.4 De afnemer vrijwaart JMW.nl en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door JMW.nl geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van JMW.nl en/of door haar ingeschakelde derden. 
19.5 De aansprakelijkheid van JMW.nl uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 
19.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen vier werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij JMW.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. 

Artikel 20 Beëindiging
20.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: 
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. JMW.nl goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; 
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; 
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is. 
20.2 JMW.nl is in de 20.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: 
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of 
b. enig door de afnemer aan JMW.nl verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of 
c. het op grond van artikel 9 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

Artikel 21 Overmacht

21.1 Indien JMW.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 
21.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt. 
21.3 Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als JMW.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
21.4 JMW.nl zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

Artikel 22 Verplichtingen van afnemer 
22.1 Afnemer zal aan JMW.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van JMW.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. 
22.2 Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en van de door JMW.nl te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 
22.3 Indien is overeengekomen dat afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 
22.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van JMW.nl staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft JMW.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van JMW.nl in rekening te brengen. 

Artikel 23 Overdracht van rechten en verplichtingen 
23.1 Het is JMW.nl toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van JMW.nl worden overgedragen zal JMW.nl afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. JMW.nl is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. 
23.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JMW.nl. 

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen 
24.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
24.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van JMW.nl, tenzij anders is overeengekomen.